Już w najbliższy piątek i sobotę zaczynamy #Halloween w Galerii Ostrowiec

 
W programie m.in.:
 warsztaty z tworzenia dyniowych dekoracji dla dzieci
 animatorki, malowanie twarzy
 stanowisko do zdjęć
oraz wiele innych atrakcji...

#Bawimy się od godziny 10 do 18!
Do zobaczenia!

IG post
 
 

REGULAMIN KONKURSU

„Halloween”

  • 1 Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej ”Halloween”

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest firma KAREVA Justyna Suduł, 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 13, NIP: 956-219-54-04 (zwanym dalej: Organizatorem), działająca na zlecenie Galerii Ostrowiec, którego właścicielem jest Galeria Ostrowiec Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Adama Mickiewicza, kod pocztowy 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269085, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 69 752 500,00 złotych, NIP 5272528663, REGON 140764306.

  • 2 Definicje

Akcja Promocyjna - publiczna sprzedaż konsumencka premiowana, odbywająca się w Centrum Handlowym w Okresie trwania Akcji Promocyjnej - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w której przyznanie nagród Uczestnikom Akcji Promocyjnej uzależnione jest od spełnienia przesłanek określonych w Regulaminie.

Okres Sprzedaży uprawniający do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej – okres trwający w dniu 28-29 października 2022r. w godzinach 10:00-18:00 lub do wyczerpania zapasów.

Centrum Handlowe – Galeria Ostrowiec, ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Zakup uprawniający do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej - zakup dowolnych towarów lub usług dokonany w sklepach lub punktach usługowych Galerii Ostrowiec o wartości co najmniej 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto udokumentowany maksymalnie dwoma dowodami zakupu (t.j. paragonami lub fakturami VAT wystawionymi na osobę fizyczną). Z akcji promocyjnej wyłączone są paragony pochodzące z kantoru, banków, zakupów totalizatora sportowego Lotto, hipermarketu Carrefour, transakcji u operatorów sieci komórkowych - Orange, Play, T-Mobile, Plus i innych, leków, wyrobów tytoniowych, alkoholu oraz zakupów bonów lub/i kart podarunkowych. Zakup musi być dokonany w Okresie Sprzedaży uprawniającej do udziału w Akcji Promocyjnej. Celem uczestniczenia w Akcji Promocyjnej uczestnik zobowiązany jest do rejestracji dowodów zakupu (paragonów i faktur) w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej. Wartość dowodów zakupu sumuje się jedynie w zakresie dwóch dowodów zakupu. Dowody zakupu na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 200,00 zł brutto dają podstawę do odbioru maksymalnie 1 nagrody zgodnie z §2 pkt. 4.

Punkt Obsługi Akcji Promocyjnej – jedno oznaczone miejsce w Centrum Handlowym na poziomie 0, obok sklepu Inglot oraz Triumph. Punkt Obsługi Akcji Promocyjnej czynny jest w Okresie Sprzedaży uprawniającej do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej w godzinach: 10:00 – 18:00, w których hostessy będą obsługiwać Uczestników Akcji Promocyjnej zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Nagroda w ramach Akcji Promocyjnej – nagroda lub nagrody, o których mowa w §5 Regulaminu.

Uczestnik/ Uczestnicy Akcji Promocyjnej – osoba lub osoby spełniające kryteria, o których mowa w §3 Regulaminu, biorące udział w Akcji Promocyjnej.

Osoba Najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Regulamin Akcji Promocyjnej – niniejszy regulamin.

  • 3 Uczestnicy Akcji Promocyjnej

W Akcji Promocyjnej może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93) mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału:

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wykonujące usługi na podstawie innej umowy cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Centrum Handlowym lub Organizatorem Akcji Promocyjnej, ani Osoby Najbliższe, osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które zawarły z Centrum Handlowym umowę najmu lub dzierżawy powierzchni, jak również ich pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich Osoby Najbliższe, osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które na terenie Centrum Handlowego posiadają punkty handlowe lub usługowe, jak również ich pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich Osoby Najbliższe, osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które na terenie Centrum Handlowego wykonują czynności związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym związane z agencją ochrony, usługą sprzątania, świadczeniu usług technicznych etc., jak również ich pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich Osoby Najbliższe, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej umowy cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Centrum Handlowym, ani Osoby dla nich Najbliższe, inne osoby biorące bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji Promocyjnej.

  • 4 Zasady Akcji Promocyjnej

Osoba spełniająca przesłanki opisane w §3 Regulaminu, celem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej powinna dokonać w Okresie sprzedaży Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, a następnie powinna zgłosić się do Punktu Obsługi Akcji z oryginalnymi Dowodami Zakupu.

Po zarejestrowaniu Dowodów Zakupu/weryfikacji przez hostessę spełnienia przesłanek opisanych w Regulaminie oraz opieczętowaniu zarejestrowanych dowodów celem wykluczenia ich z ponownego udziału w Akcji, uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru Nagrody, o której mowa w §5.

Nagrody wydawane są do wyczerpania Puli Nagród lub do zakończenia czasu trwania Akcji Promocyjnej.

Uczestnik Akcji Promocyjnej jest zobowiązany zachować dowód Zakupu uprawniający do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej do momentu odebrania Nagrody. W razie zaginięcia dowodu Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej - Uczestnikowi nie przysługuje uprawienie do otrzymania Nagrody.

Akcja Promocyjna nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, a także nie jest konkursem w rozumieniu przepisów prawa.

  • 5 Nagrody w ramach Akcji Promocyjnej

Nagrodami w ramach Akcji Promocyjnej są:

a. lampiony ceramiczne w kształcie dyni – za dokonanie zakupów za minimum 200 złotych na maksymalnie 2 paragonach;

Łączna pula Nagród w Akcji wynosi: 200 lampionów ceramicznych w kształcie dyni.

Uczestnik spełniający warunki Regulaminu, który dokonał Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, uprawniony jest do odbioru maksymalnie 1 Nagrody.

Nagrody są wydawane do wyczerpania puli Nagród.

Uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie.

Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Akcji Promocyjnej, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody – nie można przenosić na inne osoby.

Nie ma możliwości zakupu Nagród.

Nagrody muszą być odebrane osobiście przez Uczestnika Akcji Promocyjnej.

Pula nagród jest ograniczona. Po wyczerpaniu liczby Nagród, Uczestnikom Akcji Promocyjnej nie przysługuje roszczenie do otrzymania Nagrody, nawet po spełnieniu wszystkich postanowień Regulaminu.

Nagrody niewydane pozostają w dyspozycji Organizatora.

  • 7 Zasady postępowania reklamacyjnego

Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie bezpośrednio w Biurze Organizatora na adres wskazany w §1 punkt 1 lit. b) Regulaminu w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje stempel pocztowy lub potwierdzenie jej złożenia w biurze Organizatora pod adresem : KAREVA Justyna Suduł 14-200 Iława ul. Grunwaldzka 13.

Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Akcji Promocyjnej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego składającego reklamację, powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje – zgłoszone w formie pisemnej, zawierające dane określone w niniejszym Regulaminie.

Postępowanie reklamacyjne trwa 7 (siedem) dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji. O zachowaniu trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego).

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

  • 8 Postanowienia końcowe

Organizator Akcji Promocyjnej ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym fałszowania dowodów Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, dokonywania fikcyjnych Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, dokonywania zwrotu zakupionych produktów) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Akcji Promocyjnej w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmiany Regulaminu z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie przewidzieć przy organizacji Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiany te mogą być dokonane tylko na korzyść Uczestników. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane w ten sam sposób co ogłoszenie samego Regulaminu.

Organizator Akcji Promocyjnej ma prawo do odwołania Akcji Promocyjnej z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych pojawiających się w miejscu odbywania się Akcji Promocyjnej uniemożliwiających działania Punktu Obsługi Akcji Promocyjnej, których nie był w stanie przewidzieć przy jego organizacji. Odwołanie. Akcji Promocyjnej nie dotyczy osób, które w chwili odwołania Akcji Promocyjnej spełniły już warunki, o których mowa w § 4 Regulaminu.

Organizator Akcji Promocyjnej nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez Uczestnika.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

_______________________________________________________________

 
 
 
kebab.jpgPRYMUS-AGD.pngmagia.pngjysk.jpgvision-express.jpggatta.jpgevenemen-logo.jpglogo_s.jpglogo-t-mobile-02.pngkolporter.jpgwojas.jpgGKT_ss.pngmartes-sport.jpgwkruk.jpgrossmann.jpgPERFEKT_5.jpgcrf_l_ss.jpgpolskie-srebro-th1.jpgccc.jpeginglot.jpgpitbull-logo.pngsztosikimarty.jpgsizeer.jpgHempMe_s.jpgreporter-young.pnglogo_TATUUM.jpgpoczta-polska.jpgvoyager_s.jpgapart-h60.jpgpiekarnia-pod-telegrafem.jpgrtv-euro-agd.jpgpralnia.pngsinsay.jpgbialcon.jpgreserved.jpgAlleBeauty.jpgtv-n.jpgmango-2.pngtop-secret.jpgreserved-kids.jpgrylko.jpggreenpoint-th.pngkaes_logo_s200JPG.jpgdeichman-th.jpgapteka.jpgbigstar.jpgeuronet-corporate-print-CMYK.jpgcrazy-bubble-logo.pngideal.pngtriumph-th.jpgcropp-th.pngplkpb_s.jpg4f.jpgMES.jpgsuperoffice.pngiqos.pngHOUSE-LOGO.jpgcross21.jpgpepco.jpgorange.jpgplay.jpg