Konkurs - URODZINOWY URODZAJ PREZENTÓW

go 14 urodziny wizytowka PARAGONY PODGLAD s1

go 14 urodziny plakat PARAGONY PODGLAD 2

 

REGULAMIN AKCJI Pro-sprzedażowej
„Urodzinowy urodzaj prezentów”
w dniu 19.10.2019 r.

1. Organizator, czas i miejsce trwania Akcji pro-sprzedażowej.
1.1. Organizatorem Akcji organizowanej pod nazwą "Urodzinowy urodzaj prezentów", zwanej dalej "Akcją" jest Iwona Górna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Star Center Iwona Górna pod adresem Tomaszowice 81B, 21-008 Tomaszowice (stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej), NIP 922-217-23-44, REGON 951088553, zwana dalej "Organizatorem".
1.2. Akcja rejestracji dowodów zakupu przeprowadzana jest w dniu 19 października 2019 r., w godzinach 10:00 - 20:00 lub do czasu wyczerpania się puli nagród. Okres, z którego można rejestrować dowody zakupu obejmuje czas od 5 do 19 października, okres ten zwany jest dalej „Czasem trwania Akcji”). W czasie trwania Akcji trwać będzie sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Akcji. Okres ten nie obejmuje czasu po wyczerpaniu się puli nagród.
1.3. Akcja jest organizowana na terenie województwa świętokrzyskiego w Galerii Ostrowiec mieszczącej się w pod adresem ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zwaną dalej "Galeria".
1.4. Akcja, nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
1.5. Fundatorem nagród w Akcji, wymienionych w pkt. 4.1. jest właściciel Galerii, tj. Galeria Ostrowiec sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim pod adresem ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000269085, kapitał zakładowy: 69.752.500 PLN, NIP: 5272528663.

2. Warunki uczestnictwa w Akcji
2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2. ("Uczestnik").
2.2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy i przedstawiciele Galerii, przedstawiciele i pracownicy grupy kapitałowej w skład której wchodzi Galeria Ostrowiec sp. z o.o., oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji, w tym także pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego a także firmy technicznej Galerii. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

3. Zasady przeprowadzenia Akcji
3.1. W Czasie trwania Akcji, w punktach handlowych i usługowych Galerii biorących udział w Akcji, klienci Galerii mogą dokonywać zakupów, które zapewnią im możliwość udziału w Akcji.
3.2. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest dokonanie zakupów na kwotę określoną w punkcie 3.3. w Czasie trwania Akcji na terenie Galerii oraz zarejestrowanie paragonu u hostessy w punkcie obsługi Akcji.
3.3. Minimalna wartość zakupu dokonanego w Czasie trwania Akcji w punkcie handlowym lub usługowym działającym na terenie Galerii, z wyłączeniem zakupów wymienionych w pkt. 3.6, kwalifikująca do wzięcia udziału w Akcji wynosi 100 zł brutto. Kwota 100 zł brutto może obejmować maksymalnie dwa dowody zakupu.
3.4. Dowodem zakupu może być paragon lub faktura wystawione na osobę fizyczną.
3.5. Po zarejestrowaniu dowodów zakupu spełniających warunki wzięcia udziału w Akcji, Uczestnik odpowiada na pytanie konkursowe dotyczące Galerii, a następnie po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi, przekręca kołem promocyjnym podzielonym na 6 kategorii nagród. Po wprawieniu koła w ruch, wskaźnik na nim wskaże jedno z sześciu pół, które będzie oznaczać Nagrodę z danej kategorii określonych w punkcie 4.1. Następnie Uczestnik Akcji dokona wyboru
Nagrody z danej kategorii.
3.6. Z udziału w Akcji wykluczone są zakupy:
a) zakładów totalizatora sportowego;
b) leków;
c) wyrobów tytoniowych;
d) wymiana pieniędzy w kantorze;
e) dokonane w sklepie Tesco;
f) za które zapłata została dokonana bonami zakupowymi;
g) alkoholi.
3.7. Osoba obsługująca punkt obsługi Akcji opieczętuje dowód zakupu na jego odwrocie, na podstawie którego wyda Nagrodę. Opieczętowany dowód zakupu nie uprawnia do ponownego otrzymania Nagrody. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód zakupu w czasie trwania Akcji.
3.8. Uczestnik może wziąć udział w Akcji wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
3.9. Nagrody będą wydawane tylko w czasie trwania Akcji, zgodnie z punktem 4 i 5.

4. Nagrody w Akcji
4.1. Nagrodami w Akcji są nagrody rzeczowe i pieniężne następującego rodzaju:
a) Drobne AGD oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości brutto nagrody, która
przeznaczona zostanie na zapłatę podatku dochodowego;
b) Drobne RTV oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości brutto nagrody, która
przeznaczona zostanie na zapłatę podatku dochodowego;
c.) Biżuteria oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości brutto nagrody, która
przeznaczona zostanie na zapłatę podatku dochodowego;
d.) Szaliki oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości brutto nagrody, która
przeznaczona zostanie na zapłatę podatku dochodowego;
e.) Drobne dekoracje – świece, lampiony itp. oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości brutto nagrody, która przeznaczona zostanie na zapłatę podatku dochodowego;
f.) Zestawy kosmetyków oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości brutto nagrody, która przeznaczona zostanie na zapłatę podatku dochodowego;

 

4.2. Nagrody zostaną wydane razem z kwotą pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto każdej nagrody, która nie jest wydawana uczestnikowi Akcji, lecz jest w całości potrącana przez Organizatora na pokrycie podatku od wygranych zgodnie z przepisani polskiego prawa, zgodnie z zapisem punktu 5.3.
4.3. Każdy Uczestnik otrzymuje nagrodę niezwłocznie po spełnieniu warunków wzięcia udziału w Akcji.
4.4. Pula Nagród jest ograniczona. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora, jeśli pula Nagród zostanie wyczerpana.
4.5. W przypadku zatrzymania się wskaźnika koła promocyjnego na polu, z którego pula Nagród uległa wyczerpaniu, wówczas Uczestnik kręci po raz kolejny kołem do momentu wskazania pola, pod którym pula nagród nie została wyczerpana.
4.6. W przypadku nie wykorzystania puli nagród przez Uczestników Akcji, Organizator przekaże nagrody Fundatorowi nagród.

 

5. Odbiór nagrody
5.1. Każdy Uczestnik uprawniony do otrzymania nagrody, zobowiązany jest przed odbiorem nagrody:
a. podpisać potwierdzenie odbioru nagrody zawierające oświadczenie, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Akcji, w tym że nie jest osobą, o której mowa w pkt 2.2. Regulaminu;
b. przedstawić dowody zakupu, na podstawie których Uczestnikowi przysługiwało prawo do wzięcia udziału w Akcji.
c. przedstawić w celu identyfikacji - dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku, gdy Uczestnik nie przedstawi Organizatorowi dokumentu tożsamości potwierdzającego dane osobowe a także paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu będącego podstawą do wzięcia udziału w Akcji lub też odmówi podpisania protokołu odbioru nagrody, nagroda nie zostanie wydana i wraca do puli nagród.
d. przy odbiorze nagrody uczestnik składa podpis na liście wydanych nagród, która stanowi dowód przekazania nagrody oraz podpisuje protokół przekazania nagród, gdzie podaje swoje dane osobowe niezbędne do dokonania następnie czynności prawnych związanych z odprowadzeniem podatku od wygranych tj. imię, nazwisko, adres, PESEL lub NIP.
e. warunkiem otrzymania Nagrody jest wyrażenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku. Zwycięzca zobowiąże się w szczególności udzielić bez prawa do wynagrodzenia, bez ograniczeń terytorialnych, na okres jednego roku, wszelkich niezbędnych zezwoleń na wykorzystanie jego utrwalonego wizerunku w celach reklamowych Galerii. Wizerunek będzie utrwalany w trakcie przeprowadzania Akcji, jak i wręczania nagrody. Wizerunek zostanie wykorzystany na stronie internetowej Galerii, oficjalnym profilu Galerii i Organizatora na Facebooku, w newsletterze Galerii, w prasie i telewizji.
5.2. Za wygrane rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej nagrody w Akcji, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
5.3. Nagrody wymienione w pkt. 4. zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami), stąd Organizator potrąci dodatkowe kwoty pieniężne z nagród na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Akcji.

6. Komisja
6.1. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru, która będzie czuwać nad prawidłowością urządzania Akcji i wyda regulamin jej działania.
6.2. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
6.3. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7. Postępowanie reklamacyjne
7.1. Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia Akcji do dnia 4 listopada 2019 roku. Reklamacje doręczone do Organizatora po 4 listopada 2019 roku nie będą rozpatrywane, niezależnie od daty stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość działania poczty lub zdarzenia losowe wskutek, których reklamacja zostanie doręczona do Organizatora po dniu 4 listopada 2019 roku.
7.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zameldowania, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
7.3. Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową, na adres Organizatora:
Star Center Iwona Górna, Tomaszowice 81 B, 21-008 Tomaszowice, z dopiskiem Reklamacja Akcji – "Urodzinowy urodzaj prezentów – Galeria Ostrowiec"
7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg Akcji.
7.5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 18 listopada 2019 roku. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

8. Ochrona danych osobowych
8.1. Uczestnik zgłaszając swój udział w Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w potwierdzeniu odbioru nagrody w celu realizacji Akcji i wydania nagród w niniejszym Akcji. Administratorem danych osobowych jest Star Center Iwona Górna, Tomaszowice 81B, 21-008 Tomaszowice, NIP 922-217-23-44. Dane będą przetwarzane przez czas trwania Akcji oraz dodatkowo 6 miesięcy, jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy Akcji mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania / uzupełnienia / usunięcia / przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia przetwarzania. Uczestnik Akcji ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji, w tym wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji.
8.2. Kontakt do Administratora danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Administrator może udostępniać dane osobowe Uczestników Akcji swoim dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, obsłudze kadrowej i księgowej oraz prawnej czy firmom kurierskim. Uczestnik Akcji ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych osobowych.

 

9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin niniejszego Akcji dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.galeriaostrowiec.com. Ponadto Regulamin zostanie umieszczony w punkcie obsługi Akcji.
9.2. Wszelkie spory wynikające z Akcji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla Organizatora Akcji.
9.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
9.4. Udział w Akcji jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

AlleBeauty.jpgsemilac.jpggiacomo-conti.jpgrossmann.jpglogo-t-mobile-02.pngmonnari.jpgwranglerleeamericanos-th.jpghuse.jpgjysk.jpg0008.jpgpuma.jpgvision-express.jpgpluspolsatogonowe.jpghouse.jpgccc.pngeuronet.jpglogo_4f_124x62px.jpgde-facto.jpgsinsay.jpgpluspolsatogonowe-th.jpgapteka.jpgpiekarnia-pod-telegrafem.jpgapart-h60.jpgtop-secret.jpgkolporter.jpgdeichman.jpggreenpoint-th.pngpoczta-polska.jpgorange.jpgamericanos.jpgmobilna-pizza.jpgkilian-th.jpgkebab.jpginglot.jpgmartes-sport.jpgrtv-euro-agd.jpgplay.jpglee.jpggatta.jpgwojas.jpgcropp-th.pngpepco.jpgcity-sport.jpgwranglerleeamericanos.jpgkwiaciarniaplakatb1_new.jpgpro-fashion.jpgdino-salvani.jpgwrangler.jpgdiverse-new2.jpgplus-gsm.jpgactive-zone.jpgpmp_plus_aph_logo_disclaimer_left.pngtv-n.jpgreserved.jpgtriumph.jpgtesco.jpg