Wystawa prac konkursowych - Konkurs dla klas 4-6

Zapraszamy do naszej Galerii na wystawę prac biorących udział w konkursie dla klas 4-6 szkół podstawowych.

Szczegóły i regulamin poniżej. Ogłoszenie wyników w dniu wielkiego FINAŁU tj. 19 pażdziernika 2019. 

Temat prac: "Galeria Ostrowiec – rodzinne miejsce na mapie regionu"

 

 wystawa mini

 ....................................................................................................................................................................................................

Z okazji 14 URODZIN GALERII OSTROWIEC zapraszamy klasy 4-6 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie. 
Do wygrania Voucher na wycieczkę dla całej klasy. 

go www konkurs plastyczny

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH z dnia 16.09.2019

„Galeria Ostrowiec – rodzinne miejsce na mapie regionu”

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym pod nazwą "Galeria Ostrowiec – rodzinne miejsce na mapie regionu" (zwanym dalej "Konkursem").
 2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której ogólnym tematem będzie ukazanie, w jaki sposób centrum handlowe Galeria Ostrowiec wpływa na życie rodzinne mieszkańców miasta i regionu Ostrowca Świętokrzyskiego.
 3. Cele Konkursu:
  1. propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej;
  2. rozbudzenie twórczej inwencji oraz kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności prezentacji własnych przemyśleń;
  3. poznanie życia mieszkańców i rozwoju regionu;
  4. rozwijanie umiejętności twórczej pracy w grupie;

wśród uczniów szkół podstawowych.

 1. Konkurs trwa od 16 września do 2 października 2019 r.
 2. Wystawa prac finałowych zostanie zaprezentowana w pasażu centrum handlowego Galeria Ostrowiec, ul. Adama Mickiewicza 30 w Ostrowcu Świętokrzyskim, w dniach 5-18 października 2019 r.
 3. Finał konkursu odbędzie się w dniu 19 października 2019 r. o godzinie 18.00.

§2

PODMIOTY KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Iwona Górna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Star Center Iwona Górna pod adresem Tomaszowice 81B, 21-008 Tomaszowice, NIP 922-217-23-44, REGON 951088553, zwana dalej "Organizatorem", na podstawie umowy, której przedmiotem jest zorganizowanie Konkursu, zawartej z Galeria Ostrowiec Sp. z o.o. z siedzibą Ostrowcu Świętokrzyskim, pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS 0000269085, NIP 5272528663, REGON 140764306.
 2. Fundatorem nagrody jest Galeria Ostrowiec Sp. z o.o. z siedzibą Ostrowcu Świętokrzyskim, pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS 0000269085, NIP 5272528663, REGON 140764306.

§3

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas czwartej, piątej i szóstej szkół podstawowych wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest zinterpretowanie dowolną techniką plastyczną tematu Konkursu, tj. „Galeria Ostrowiec – rodzinne miejsce na mapie regionu” (dalej: „Praca Konkursowa”).
 3. Stworzona Praca Konkursowa powinna być:
  1. pracą grupową stworzoną przez całą klasę;
  2. wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka, plastelina, technika mieszana, itp.); nie są dopuszczalne prace wykonane w formie grafik komputerowych;
  3. w formacie od A3 (wymiary 297 mm x 420 mm) do A1 (wymiary 594 mm x 841 mm);
 4. Z każdej klasy powinien zostać wyznaczony jeden opiekun klasy (np. wychowawca klasy), który będzie odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem. Dane kontaktowe opiekuna klasy należy przekazać Organizatorowi.
 5. Do każdej Pracy Konkursowej powinien zostać dołączony opis w formacie A4 (wymiary 210 mm x 297 mm) zawierający następujące dane:
  1. nazwa i adres szkoły,
  2. numer klasy,
  3. imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna (wychowawcy), o którym mowa w ust. 4;
 6. Prace konkursowe należy do dnia 2 października 2019 r. dostarczyć osobiście do biura dyrekcji centrum handlowego Galeria Ostrowiec pod adresem Galeria Ostrowiec, ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 7. Prace konkursowe niespełniające założeń wskazanych w ust. 1-6 niniejszego paragrafu zostaną wykluczone z Konkursu.
 8. W dniu 4 października 2019r. zostaną zorganizowane obrady specjalnie powołanego Jury w celu wyłonienia dwudziestu finałowych Prac Konkursowych, jak zwycięskiej Pracy Konkursowej.

W skład Jury wejdą:

 1. Katarzyna Kucybała – przedstawiciel First Property Poland sp. z o.o.;
 2. Małgorzata Różalska – Dyrektor centrum handlowego Galera Ostrowiec;
 3. w trakcie ustalania
 4. Iwona Górna – przedstawiciel Organizatora.
 1. Prace Konkursowe zostaną przez Jury ocenione pod względem:
  1. zgodności z tematem Konkursu;
  2. oryginalności pracy;
  3. walorów artystycznych i estetycznych.
 2. W dniach 5-18 października 2019r. odbędzie się wystawa finałowych Prac Konkursowych w centrum handlowym Galeria Ostrowiec.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 października 2019 r. w czasie trwania imprezy finałowej w godzinach 18:00-19:00. Obecność finalistów podczas ogłoszenia wyników nie jest obowiązkowa.

§4

NAGRODY I ICH ODBIÓR

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher dla klasy na wycieczkę szkolną w kwocie 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto (dalej: „Nagroda”).
 2. Odbiorcą fizycznym Nagrody jest opiekun (wychowawca) klasy, która wykonała zwycięską pracę konkursową. W tym celu opiekun (wychowawca) zobowiązany jest przy odbiorze Nagrody złożyć podpis na protokole przekazania Nagrody, stanowiącym dowód przekazania Nagrody.
 3. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają pisemne podziękowania za udział w niniejszym Konkursie drogą pocztową na adres szkoły w ciągu 14 dni od finału Konkursu.
 4. Za nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, a uczestnicy Konkursu nie mogą żądać wymiany nagrody na inną.

§5

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłaszając Pracę Konkursową uczestnicy oświadczają, że przysługują im wyłączne autorskie prawa majątkowe do przekazanej pracy. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności egzemplarza Pracy Konkursowej oraz autorskich praw majątkowych w nieograniczonym zakresie.
 2. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu.
 3. Opiekun (wychowawca) klasy, o którym mowa w Regulaminie, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku. Wizerunek będzie utrwalony w trakcie wręczania Nagrody i dyplomów. Wizerunek zostanie wykorzystany na stronie internetowej, oficjalnym profilu na facebooku oraz newsletterze centrum handlowego Galeria Ostrowiec, a także w prasie i telewizji.

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik (opiekun/wychowawca klasy) zgłaszając udział klasy w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 4 i ust. 5 pkt c oraz w § 4 ust. 2. Administratorem danych osobowych jest Star Center Iwona Górna, Tomaszowice 81B, 21-008 Tomaszowice, NIP 922-217-23-44. Dane będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo 4 miesiące, jako czas niezbędny do obsługi ewentualnychroszczeń. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania / uzupełnienia / usunięcia / przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia przetwarzania. Uczestnik Konkursu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji.
 2. Kontakt do Administratora danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Administrator może udostępniać dane osobowe uczestników Konkursu swoim dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, obsłudze kadrowej i księgowej oraz prawnej czy firmom kurierskim. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych niż wymagane danych osobowych.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Konkursu w trakcie trwania Konkursu, oraz pisemnie drogą pocztową na adres Organizatora wskazany w § 2. Reklamacje nadane w placówkach pocztowych lub przesyłką kurierską będą rozpatrywane, jeżeli zostaną nadane na adres siedziby Organizatora nie później niż do dnia 4 listopada 2019 roku. Reklamacje, które zostaną nadane po terminie wskazanym powyżej, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane komisyjnie. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA –Konkurs Plastyczny”.”. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora Konkursu.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników Konkursu.
 2. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
 5. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
pluspolsatogonowe-th.jpgeuronet.jpgwranglerleeamericanos.jpgactive-zone.jpgmartes-sport.jpgdiverse-new2.jpggiacomo-conti.jpgpluspolsatogonowe.jpgsinsay.jpglogo-t-mobile-02.pngplus-gsm.jpg0008.jpgrossmann.jpgtv-n.jpglee.jpgjysk.jpgdino-salvani.jpgrtv-euro-agd.jpgcropp-th.pngpmp_plus_aph_logo_disclaimer_left.pngwranglerleeamericanos-th.jpgpiekarnia-pod-telegrafem.jpgpepco.jpggatta.jpgwrangler.jpgtesco.jpgvision-express.jpgmonnari.jpgkwiaciarniaplakatb1_new.jpgkilian-th.jpghouse.jpgAlleBeauty.jpgamericanos.jpgreserved.jpghuse.jpgpoczta-polska.jpgde-facto.jpgtop-secret.jpgccc.pngmobilna-pizza.jpgpuma.jpgsemilac.jpgdeichman.jpgplay.jpgwojas.jpgorange.jpginglot.jpggreenpoint-th.pngkebab.jpgtriumph.jpgcity-sport.jpgapart-h60.jpgpro-fashion.jpglogo_4f_124x62px.jpgkolporter.jpgapteka.jpg